ไม่มีรายการในตะกร้า

รวม:0.00 บาท
ตะกร้าของฉัน
Lines
Image
Badge
Shape
Badge
Badge

เกี่ยวกับ ซะกาตไทยแลนด์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และ ตราสัญลักษณ์

องค์กร
ผู้สนับสนุน

NIA
UNDP
Award

ประวัติความเป็นมา

ซะกาตไทยแลนด์ (zakatthailand.com) เป็นแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้จ่ายซะกาต องค์กรซะกาต และผู้ขอรับซะกาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่น ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรซะกาตในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิรับซะกาต สามารถหลุดพ้นจากผู้มีสิทธิรับซะกาตและพัฒนาสู่การเป็นผู้จ่ายซะกาต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและแก้ปัญหาความยากจนในสังคมมุสลิมไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้เริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ต้นแบบ (ระบบคำนวณซะกาต) จากนั้นทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาสงขลานครินทร์ได้นำเสนอแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ต้นแบบต่อสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ในโครงการ “การอบรมและติดตามขับเคลื่อนเพื่อการบริหารกองทุนซากาตอย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความสนใจการใช้แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการซะกาต แต่เนื่องด้วยขาดงบประมาณในการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจร จึงยังไม่สามารถบริการให้กับองค์กรต่างๆได้และทางสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทีมซะกาตไทยแลนด์เข้าร่วมโครงการ Youth Co: Lab 2021 ที่จัดโดย UNDP Thailand เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม และได้รับทุนสนับสนุนการทดลองโครงการ จำนวน 30,000 บาท เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ต้นแบบ (MVP ประกอบด้วยระบบคำนวณซะกาต ระบบจ่ายซะกาต และระบบขอรับซะกาต) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านเข้ารอบ 2 ทีมสุดท้าย และได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบการจ่ายซะกาตออนไลน์ และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทางสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม จำนวน 908,750 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจรให้สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อินชาอัลลอฮฺ

เป็นแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการซะกาตที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและลดความยากจนในสังคมมุสลิมไทย

“เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาจ่ายเป็นทาน (จ่ายซะกาต) เพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นทานนั้น” (ซูเราะห์ อัตเตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 103)

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย สูเจ้าจงบริจาค (จ่ายซะกาต) ส่วนหนึ่งจากสิ่งดีๆที่สูเจ้าได้แสวงหาไว้” (ซูเราะห์ อัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 267)
Illustration

ตราสัญลักษณ์ของซะกาตไทยแลนด์

ความเป็นมาและความหมายของสัญลักษณ์

Responsive Web Design

ความหมาย

  • รูปเพชร หมายถึง ความมั่งคั่งด้านทรัพย์สิน
  • ตัวอักษร Z หมายถึง ซะกาต แทบสามแท่ง หมายถึง สัดส่วนคนรวยหรือผู้จ่ายซะกาตที่มีจำนวนมากกว่าคนยากจนหรือผู้รับซะกาต

สีประจำองค์กร

  • สีฟ้า หมายถึง ความศรัทธา ความั่งคั่ง ความมั่นคง ความเชื่อถือ ความรู้ ความสดใส
  • สีขาว หมายถึง ความดี ความบริสุทธิ์ใจ ความมีเมตตา ความโปร่งใส ความปลอดภัย ความสงบสุข

ชื่อเต็มภาษาไทย:

ซะกาตไทยแลนด์

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:

Zakat Thailand

Top