ไม่มีรายการในตะกร้า

รวม:0.00 บาท
ตะกร้าของฉัน

งบการเงินแต่ละองค์กร

รายได้

ภาพรวมรายได้

องค์กรซะกาตสามารถบริหารจัดการซะกาตได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แบ่งตามประเภทรายได้

แสดงรายได้จากซะกาต รายได้จากบริจาคอื่น ๆ ตามประเภทซะกาตโดยแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และรายได้อื่น ๆ ที่องค์กรได้รับโดยตรง