ไม่มีรายการในตะกร้า

รวม:0.00 บาท
ตะกร้าของฉัน

ยื่นขอรับซะกาต

ขณะนี้เรานำร่องระบบการขอรับซะกาต ซึ่งรับเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีองค์กรซะกาตที่นำร่องเท่านั้น และอีกไม่นานเราจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อินชาอัลลอฮฺ

8 ขั้นตอนการขอรับซะกาต

ยื่นคำขอรับซะกาต

ผู้ขอรับซะกาตจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ถูกต้องและแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ แล้วยื่นคำขอรับซะกาต

ตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบคำขอและเอกสารประกอบการขอรับซะกาต แล้วแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารและนัดหมายวันเวลาคัดกรองผู้ขอในระบบตรวจสอบสถานะ

คัดกรองผู้ขอ

เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่คัดกรองผู้ขอตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ แล้วแจ้งผลการคัดกรองผู้ขอในระบบตรวจสอบสถานะ

พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาคำขอรับซะกาตขององค์กรซะกาตจะพิจารณาอนุมัติคำขอ แล้วแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและนัดหมายวันเวลาส่งมอบซะกาตในระบบตรวจสอบสถานะ

ส่งมอบซะกาต

เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ส่งมอบซะกาตตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ แล้วแจ้งผลการส่งมอบซะกาตในระบบตรวจสอบสถานะ

ยืนยันรับซะกาต

ผู้ขอรับซะกาตจะต้องกรอกข้อมูลยืนยันรับซะกาตที่เป็นจริงให้ถูกต้องและแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ แล้วยืนยันรับซะกาตในระบบยืนยันรับซะกาต

ติดตาม

เจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันเวลาในการลงพื้นที่ติดตามและลงพื้นที่ติดตามตามวันเวลาที่นัดหมายอย่างน้อย 1 ครั้ง เว้นแต่สวัสดิการส่งเสริมอาชีพจะมีการติดตามทุกเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี แล้วแจ้งผลการการติดตามแต่ละครั้งในระบบตรวจสอบสถานะ

ประเมินผล

เมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะประเมินผลสถานะของผู้มีสิทธิรับซะกาต แล้วแจ้งผลการประเมินผลในระบบตรวจสอบสถานะ

Device
Device
Device
Device

ขอรับซะกาตออนไลน์

ผู้ขอรับซะกาตสามารถขอรับซะกาตผ่านแพลตฟอร์มได้โดยตรงและมีการติดตาม

Top