ไม่มีรายการในตะกร้า

องค์กรซะกาต

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศลเป็นองค์กรใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาจากการร่วมมือขององค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลา เช่น สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย,สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์ฯ,ชมรมครูมุสลิมจังหวัดยะลา,ชมรมข้าราชการมุสลิมจังหวัดยะลา,รัฐวิสาหกิจมุสลิม ,นักธุรกิจมุสลิมและอื่นๆ โดยการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา(นายอุดร น้อยทับทิม) แรกเริ่มได้จดทะเบียนชื่อ มูลนิธิบัยตุลมาลยะลาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิ เป็น ”มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล” เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ช่องทางติดต่อ

สำนักงานตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 63/1 ถ.สิโรรส 6 (ตลาดเก่า) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
เพจ: มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-968-2484 , 081-904-7916

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศลเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กกำพร้าคนอนาถาและยากจนในด้านความเป็นอยู่ที่พักอาศัยการศึกษาอนามัยและการสาธารณสุข เพื่อให้การสงเคราะห์สถานศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมประชาชนในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาศิลธรรมและจริยธรรมแก่สังคม จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ พ.ศ. 2536 ทะเบียนที่ ยล 4

ช่องทางติดต่อ

สำนักงานตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 83 หมู่ที่ 2 ต.บันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
เพจ: มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล
หมายเลขโทรศัพท์ : 073-372278 , 086-2939957, 086-2994811

ประวัติความเป็นมา

สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยคือความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยประชากรใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 2,052,877 คน มีครัวเรือน จำนวน 565,693 ครัวเรือน โดยจังหวัด นราธิวาสมีจำนวนประชากรมากที่สุด 802,474 คนและจังหวัดยะลามีจำนวนประชากรน้อยที่สุด 532,326 คน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ได้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีเด็กกำพร้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ขาดพ่อหรือขาดแม่ และบางรายขาดทั้งพ่อและแม่ จึงทำให้เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้เป็นย่า หรือยาย หรือญาติคนอื่น ๆ ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจนอยู่แล้ว จนเป็นเหตุให้ชีวิตของเด็กกำพร้าเหล่านี้มีแต่ความขาด มีแต่ความบกพร่อง ขาดอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ขาดโอกาสทางการศึกษา และขาดสภาพแวดล้อมที่ดีๆ ที่จะหล่อหลอมให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพที่สามารถช่วยประโยชน์ต่อสังคมได้ ปลายปีพุทธศักราช 2552 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่รวมตัวขึ้น ทั้งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าและคนยากจน ทั้งในเมืองและชนบท โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและทักษะในด้านต่างๆ เพราะตระหนักว่าการดูแลคุ้มครองและการให้การศึกษาแก่เด็กเป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนควรร่วมกันรับผิดชอบ และต้องลงมือกันทำตั้งแต่วันนี้ ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ดำเนินโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อยู่บนหลักการที่ว่า “เด็กต้องมีร่างกาย อารมณ์ จิตใจที่สมบูรณ์ก่อนที่ จะก้าวไปสู่การพัฒนาทางด้านสติปัญญาและสังคม” ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างทางเลือก เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสรรค์สังคมสำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาได้เต็มที่ ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดูแลเด็กกำพร้าและยากจน มากกว่า 4,000 คน มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาอังกฤษอ่านว่า “Foundation for Education and Human Resource Development“ และภาษามาลายูกลางอ่านว่า “Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia” สำนักงานมูลนิธิฯ ตั้งอยู่เลขที่ 115/33 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2552 โดยมีนายอิสมาแอ ซาและ เป็นผู้ก่อตั้ง ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000 บาท และได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรสาธารประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อ ปีพุทธศักราช 2554

ช่องทางติดต่อ

สำนักงานตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 115/33 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
เพจ: มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-7493369, 086-4833700

Top