ไม่มีรายการในตะกร้า

รวม:0.00 บาท
ตะกร้าของฉัน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงล่าสุด 10 ตุลาคม 2565

บริษัท ซะกาต (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ท่าน”) ซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ (zakatthailand.com) รวมถึงเว็บไซต์ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี เนื้อหา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) ดังนั้น บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่ได้มีการแก้ไข/เพิ่มเติม (หากมี)

การใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท และ/หรือสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์มของบริษัท ท่าน และ/หรือบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ต้องรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติและวิธีการซึ่งระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

แพลตฟอร์มของบริษัทอาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังหรือเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ต่างๆของบุคคลภายนอก หากท่านกดตามลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้นๆ

1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลใดๆ ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลประจำตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ สถานะการเป็นมุสลิมและ อาชีพ จำนวนสมาชิก จำนวนผู้ป่วยติดเตียง จำนวนคนชรา 60 ปีขึ้นไป จำนวนคนพิการ จำนวนเด็กกำพร้า ภาพถ่ายบ้าน และ สภาพปัจจุบันและรายละเอียดวิธีแก้ปัญหาเพื่ออนาคตที่คาดหวังไว้
 • 2. ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด ได้แก่ วันเวลาในการใช้งาน อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
 • 3. ข้อมูลการเงิน ได้แก่ จำนวนเงินในประวัติการบริจาค วันและเวลาที่ทำรายการ วิธีการชำระเงิน หลักฐานการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร จำนวนเงินที่ขอสวัสดิการซะกาต ประเภทผู้ขอ ประเภทสวัสดิการ วันและเวลาที่ยื่นขอ เอกสารประกอบการยื่นขอ จำนวนเงินที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ จำนวนเงินที่ได้รับสวัสดิการซะกาตจากองค์กรอื่น รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ภาระหนี้สินของครอบครัวต่อเดือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆของครอบครัวต่อเดือน ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • 4. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร รวมถึง รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ท่านประสงค์ให้เราใช้เพื่อส่งข้อมูลการปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการและการสนับสนุนลูกค้า (customer support) เช่น อีเมล หรือ Line Chat หรือ Facebook Chat และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท
 • 5. ข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็นของท่านต่อแพลตฟอร์มของบริษัท ตลอดจนบันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างบริษัทกับท่าน ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม เช่น โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนาและการสื่อสารบนแพลตฟอร์ม หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจใดๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดขึ้น
 • 6. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าระบบ ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ใช้ ข้อมูลคุกกี้ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของส่วนขยายในบราวเซอร์ (browser plug-in) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
 • 7. ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่านเช่น รายการของตัวระบุทรัพยากรสากล หรือ URLs ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผ่านแพลตฟอร์ม และจากแพลตฟอร์มของบริษัท (รวมถึงวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังดูหรือมองหา เวลาตอบสนองของหน้าเพจ ปัญหาการดาวน์โหลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์บนหน้าเพจ (เช่น การเลื่อน การคลิ๊ก หรือการเคลื่อนที่ของเมาส์) วิธีที่ใช้ในการออกจากหน้าเพจ

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 3 ช่องทาง ดังนี้

 • 1. ปฏิสัมพันธ์โดยตรง ไท่านอาจให้ข้อมูลประจำตัว ผ่านทางการทำรายการบริจาค/ลงทะเบียน/สมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม ค้นหาผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เข้าร่วมพูดคุย/แสดงความคิดเห็นกับบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล แพลตฟอร์ม หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม แคมเปญส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจใดๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดขึ้น
 • 2. เทคโนโลยีหรือการโต้ตอบอัตโนมัติ เมื่อคุณโต้ตอบกับแอปพลิเคชั่นของบริษัท บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยใช้ คุ้กกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ
 • 3. ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาจากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัว เพื่อน และผู้แนะนำ) ตลอดจนบุคคลภายนอก (เช่น องค์กรภาคี คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์มอื่นที่ท่านเป็นสมาชิกหรือเข้าใช้งาน ผู้รับเหมาช่วงงานบริการทางเทคนิค ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น) (“คู่ค้าของบริษัท”) ซึ่งรวมถึง กรณีดังต่อไปนี้
 • 1. เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
  2. เมื่อท่านใช้หรือร้องขอการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น สมัครใช้บริการชำระเงินที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย
  3. เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทอาจออกรหัสภายในโดยอัตโนมัติเพื่อใช้เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว
  4. นอกจากนี้ ท่านอาจเข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัทผ่านระบบล็อคอินของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook Google หรือ Apple โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลของท่านบนแพลตฟอร์ม ในกรณีนี้ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ตกลงให้บริษัทเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะของท่านที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อคอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นเพื่อการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทต่อไป

ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นข้างต้นให้ท่านทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น และบริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เว้นแต่จะบริษัทสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอมได้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแต่ละวัตถุประสงค์นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ / กิจกรรม ประเภทของข้อมูล อำนาจตามกฎหมายในการประมวลผล รวมถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• การยืนยันตัวตนหรือระบุตัวตนของท่านในเวลาที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการให้ข้อมูล จัดหาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โครงการ และบริการแก่ท่านนอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทสามารถแยกแยะตัวตนของท่านจากผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น ๆ
• เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
• เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับบริษัท และพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน
• ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด
• ข้อมูลการเงิน
• ข้อมูลทางเทคนิค
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับการความปลอดภัยของเครือข่ายและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
• เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท
• ปรับปรุงการให้บริการ บริษัทอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการ เช่น การตรวจสอบประวัติเพื่อการจัดหาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อมาสร้างสถิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของท่าน • ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด
• ข้อมูลการเงิน
• ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
• ข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็น
• ข้อมูลทางเทคนิค
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อพัฒนาบริการของบริษัท
• การโต้ตอบแก้ไขปัญหาเพื่อแจ้งให้ท่านทราบหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในบริการของบริษัท เพื่อจัดการการทำงานแบบโต้ตอบ (Interactive) ของแพลตฟอร์ม
• เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน (เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียน)
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด
• ข้อมูลการเงิน
• ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
• ข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็น
• ข้อมูลทางเทคนิค
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ช่วยท่านแก้ไขปัญหา)
• ปกป้องธุรกิจและแพลตฟอร์ม
• เพื่อจัดการและปกป้องธุรกิจและแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทและการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบการบำรุงรักษาระบบการสนับสนุนการรายงานและการโฮสต์ข้อมูล
• ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด
• ข้อมูลการเงิน
• ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
• ข้อมูลทางเทคนิค
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับการให้บริการของบริษัท การให้บริการด้านการบริหารและไอทีความปลอดภัยของเครือข่ายและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
• เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท • ข้อมูลประจำตัว
• ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด
• ข้อมูลการเงิน
• ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
• ข้อมูลทางเทคนิค
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน
• เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทเมื่อมีเหตุจำเป็น

2. โดยบริษัท อาจจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับ

 • 1. หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัท
 • 2. คู่ค้าของบริษัท ตัวแทน หรือองค์กรอื่น (เช่น องค์กรภาคี ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัท และ/หรือท่าน)
 • 3. ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ ทรัพย์สิน หุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน บริษัทย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับการโอนหรือที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิของดังกล่าวของบริษัท
 • 4. ศาล หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆที่บริษัทถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง
 • 5. ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมค้นหา (Search Engines) ที่ช่วยบริษัทในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มของบริษัท
 • 6. ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน หรือบริษัทโฆษณาภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่านและผู้ใช้บริการรายอื่นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของบริษัท โดยอาจมีการใช้ข้อมูลประวัติกิจกรรมออนไลน์ของท่านเพื่อจัดสรรโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนได้ แต่บริษัทจะให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของบริษัทแก่ผู้ให้บริการ/บริษัทดังกล่าว (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชาย 500 คนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งได้เข้าใช้ลิงค์โฆษณาในช่วงวันใดวันหนึ่ง)
 • 7. ผู้ให้บริการอื่นๆของบริษัท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (2) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบชำระเงิน (4) ผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ (5) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ (7) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (8) ทนายความ/ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย/ ผู้ตรวจสอบบัญชี และ/หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (9) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร เป็นต้น
 • 8. ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

3. ทั้งนี้ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของท่านนั้นจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตตามกฎหมายหรือที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

4. การจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) ที่เหมาะสมเพื่อจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น การใช้มาตรการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. ในกรณีที่บริษัทหรือท่านได้กำหนดรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ
3. บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัย 100% อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งมายังแพลตฟอร์มของบริษัท และท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้ของแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาประมวลผล
1 ข้อมูลประจำตัว ประมาณ 10 ปี
2 ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด ประมาณ 5 ปี
3 ข้อมูลการเงิน ประมาณ 10 ปี
4 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ประมาณ 5 ปี
5 ข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็น ประมาณ 5 ปี
6 ข้อมูลทางเทคนิค ประมาณ 5 ปี
7 ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน ประมาณ 5 ปี

ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. สิทธิของท่าน

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบาย/หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์

 • 1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูล : ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ และการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 • 3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 • 4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล/ขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
 • 5. สิทธิในการคัดค้านประมวลผลข้อมูล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • 6. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • 7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม :หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
 • 8. สิทธิในการร้องเรียน:ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น คณะกรรมการ/สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าการใช้สิทธิต่างๆของท่านอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธ คำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

7. การร้องขอใช้สิทธิของท่าน

การร้องขอใดๆเพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยทางบริษัทตระนักว่าการถอนความยินยอมของท่านต้องกระทำได้โดยง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

8. นโยบายคุกกี้

1. เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์ม บริษัทอาจใส่คุกกี้จำนวนมากไว้ในบราวเซอร์ของท่าน คุกกี้ หมายถึงไฟล์ดิจิตอลขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขซึ่งบริษัทจัดเก็บไว้บนบราวเซอร์หรือฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน คุกกี้ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งได้ส่งเข้ามาในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
2. วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้มีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อเปิดการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ (2) เพื่อทำการวิเคราะห์ (3) เพื่อบันทึกความชอบของท่าน และ (4) เพื่อให้สามารถส่งโฆษณาและโฆษณาที่อิงตามพฤติกรรม คุกกี้บางประเภทอาจใช้เมื่อท่านต้องการใช้งานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือเลือกความชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะที่จะมีการใช้คุกกี้บางประเภทตลอดระยะเวลาโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
3. เหตุผลที่บริษัทใช้คุกกี้

1. คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึง ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่จำกัดบนแพลตฟอร์มของบริษัท ใช้ตะกร้าสินค้า หรือใช้บริการเรียกชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
2. คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและเห็นลักษณะที่ผู้เยี่ยมชมใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์ม ยกตัวอย่างเช่น โดยทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะสามารถเจอสิ่งที่มองหาได้โดยง่าย
3. คุกกี้ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมาใช้แพลตฟอร์มของบริษัทอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถจัดเนื้อหาที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ ทักทายท่านด้วยชื่อ และจำความชอบของท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ภาษา และภูมิภาคที่ท่านเลือก)
4. คุกกี้บันทึกการเยี่ยมชมของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัท หน้าที่ท่านเยี่ยมชม และลิงค์ซึ่งท่านเคยกดตาม บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้แพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงโฆษณาบนแพลตฟอร์มนั้นสอดคล้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย
5. บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบุคคลที่สาม (รวมถึง ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น) อาจใช้คุกกี้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมการใช้คุกกี้ดังกล่าว คุกกี้ดังกล่าวมักจะทำให้แพลตฟอร์มของบริษัทและโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น และทำให้สามารถพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์มของบริษัทได้
6. ท่านสามารถลบคุกกี้โดยใช้ฟังก์ชั่นลบข้อมูลบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือเว็บบราวเซอร์ของท่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการติดต่อคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทได้บางส่วน

4. บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบุคคลที่สาม (รวมถึง ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น) อาจใช้คุกกี้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมการใช้คุกกี้ดังกล่าว คุกกี้ดังกล่าวมักจะทำให้แพลตฟอร์มของบริษัทและโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น และทำให้สามารถพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์มของบริษัทได้
5. ท่านสามารถลบคุกกี้โดยใช้ฟังก์ชั่นลบข้อมูลบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือเว็บบราวเซอร์ของท่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการติดต่อคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทได้บางส่วน

9. สื่อทางการตลาด

บริษัทและคู่ค้าของบริษัทอาจส่งข้อมูลทางการตลาด โฆษณา และข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายผ่านการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน ไปรษณีย์ โทรศัพท์ บริการข้อความสั้น (sms) อีเมล และ/หรือแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความอื่นๆ (“สื่อทางการตลาด”) ให้แก่ท่าน และ/หรือ บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือตัวแทนผู้ปกครอง ในกรณีที่ท่านตกลงสมัครเป็นสมาชิกในรายชื่อผู้ติดต่อ และ/หรือยินยอมรับสื่อทางการตลาดและสื่อเพื่อการส่งเสริมการขายต่างๆจากบริษัท ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการส่งสื่อทางการตลาดดังกล่าวได้ตามรูปแบบและช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะยังคงสามารถส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านได้ต่อไป

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่บริษัทได้ทำการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงใดๆกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเพจนี้ กรุณากลับเข้ามาอ่านหน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท สำหรับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางหน้าเว็บเพจหรือแอปพลิเคชัน

11. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือท่านต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ตลอดจนส่งข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทดำเนินการ
กรุณาติดต่อมาที่ [email protected]
บริษัท ซะกาต (ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ 115/1 หมู่ที่ 3 ตำบล เขาตูม อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี 94160

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565

ไม่พบคำตอบ? เราสามารถช่วยได้

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

Top